Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika Černé

4. 10. 2007

 

 

 

 

 Stručně o obci.

 

Obec Černá v Pošumaví se svými pěti přidruženými osadami a 835 obyvateli se postupně stala přirozeným centrem lipenské oblasti.Vodní nádrž je zde nejširší a poskytuje ideální podmínky pro sportovní vyžití,zejména jachting a windsurfing

Obec je jednou z nejnavštěvovanějších částí Lipenska a každý rok zde tráví dovolenou tisíce lidí.

Obec Černá v Pošumaví je velmi dobře přístupná z hlediska dopravního spojení, neboť je křižovatkou spojnic mezi Českým Krumlovem,Volary a Vyšším Brodem.

Turistický ruch je pro obec významnou položkou, přesto pro 56% zaměstnaných obyvatel nejsou pracovní příležitosti a jejich zázemí vytváří jiné obce, především Český Krumlov.

V obci je Informační centrum v prostoru firmy FOP a poskytuje ve třech jazycích kvalitní servis, na základě čehož bylo přijato do Asociace informačních center ČR.

Převážná část obce se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Obec je členem Sdružení lipenských obcí a udržuje partnerské vztahy zejména s rakouskou obcí Schlägl.

Historie obce.

První písemná zmínka o obci je z roku 1268, kdy jí zvíkovský purkrabí Hirzo z Klingerbergu daroval cisterciáckému klášteru ve Zlaté Koruně.Vesnice se rozkládala v údolí potoka ,jehož vody se po dešti zbarvovaly do černa a tak první název zněl „ Na czerne rece“.S klášterem Zlatá Koruna se obec dostala po husitských válkách k panství Český Krumlov, kde zůstala až do zrušení nevolnictví v r.1848.Tehdy byla vytvořena i samostatná obec – Schwarzbach.Ovšem již v roce 1505 udělil Petr z Rožmberka Dolní Vltavici právo tržní a odúmrtní a v roce 1648 byla povýšena na město a nadána erbem.

Do středověké historie obce zasáhl významným způsobem jihočeský stavitel rybníků Jakub Krčín z Jelčan, který nechal přistavět k původnímu jednopatrovému zámku v r.1568 pivovar, čímž vytvořil jednu z dominant obce.Pivovar sloužil až do roku 1947, kdy byl zrušen a postupně se přecházelo na vaření ovocných šťav a výrobu limonád.

Význam obce stoupl zejména v 18.století pro její výhodnou polohu na obchodní stezce, spojující Český Krumlov s rakouským Aigenem a německým Pasovem.Významná však byla především těžba kvalitního grafitu.Zdejší doly patřily po několik desetiletí k největším producentům grafitu na světě.Tato ložiska byla nalezena v r.1767, kdy je dobývali místní sedláci a používali k mazání dřevěných os kol a jako leštidla.Grafitové doly byly otevřeny v r.1812 a byly ve vlastnictví Schwarzenberků.

V roce 1918 po vzniku ČSR byla oblast odpůrcem samostatnosti, v r.1936 zde získala největší vliv Henleinova „Sudetendeutsche Partei“, která přivedla tuto oblast do náruče Hitlera v r.1938.Na základě „mnichovské dohody“ byla obec přičleněna k Německu.

Obec Černá v Pošumaví byla osvobozena 6.května 1945 jednotkami americké armády.Postupně pak jsou původní  obyvatelé německé národnosti na základě dohody vítězných mocností a dekretů presidenta Beneše vysídleni na území Německa a Rakouska.Mezitím však již probíhá doosidlování obce českým a slovenským obyvatelstvem z vnitrozemí.

Významně zasáhla do života obce výstavba Lipenské přehrady.Bylo nutno přerušit těžbu tuhy a vybudovat nové těžební pole, zaniklo velké rašeliniště v prostoru podél Vltavy, bylo nutno vykácet a vytěžit mnoho hektarů lesa.Byly zrušeny dva hřbitovy, zanikla obec Dolní Vltavice, Kyselov, částečně byla demolována i obec Černá.

Další demolice probíhaly v katastru obce v letech 1955 – 57 v souvislosti s blízkostí státní hranice, čímž zanikla řada osad a samot.

Dopravní infrastruktura.-        

 hlavní trasou propojující obec s Českým Krumlovem a Horní Planou ve směru na Volary je silnice I / 39

-         spojení obce směrem na Frymburk a Vyšší Brod je silnicí II / 163

-         spádové území směrem na Dolní Vltavici a k hranicím Rakouska zajišťuje silnice III / 1638

-         od silnice II / 163 je spojení s osadou Muckov silnicí III / 16310

-         v katastru obce je i část silnice III / 16313, která vede od silnice II / 1638 na Frýdavu.

Samotná obec Černá v Pošumaví vlastní 66 437,80 bm komunikací, z toho je 64 242 bm komunikací vozidlových.

Spojení obce s dalším spádovým územím je možné i vlakem ze stanice Černá v Pošumaví v Hůrce, na trati č.194 z Českých Budějovic do Nového Údolí.

Turisticky významná je vybudovaná síť cyklostezek, z nichž páteřní je z Nové Pece do Vyššího Brodu.Celkem je vyznačeno šest cyklostezek, kde lze absolvovat deset různých okruhů, které jsou vzájemně propojeny.Šest z nich prochází obcí Černá v Pošumaví.

Technická infrastruktura.

-         obec vlastní vodohospodářská zařízení, která spravuje firma 1.JVS,a.s.České Budějovice.Vodovod tvoří celkem 7,5 km sítě, kanalizace 6,7 km a do sítě přitéká 73,5 tis.m3 vody za rok/ údaje 1.JVS z r.1998 /.V současnosti je nutno připočíst vybudovaný vodovod v Dolní Vltavici a případnou další část kanalizace.

-         v roce 1993 byla dána do provozu nová moderní čistírna odpadních vod s kapacitou 3600 ekvivalentních obyvatel, která má vysoce účinnou technologii čištění.

-         kapacita skládky tuhých domovních odpadů umístěná v prostoru Pláničky byla vyčerpána, svoz zajišťuje firma A.S.A České Budějovice do vzdálené skládky v prostoru Lišova

-         tekuté domovní odpady zabezpečuje firma VPS Marek z Černé na skládku v prostoru Pernek

-         přívod zemního plynu do obce zřejmě nebude realizován, i když pro zajištění ochrany a ekologie ovzduší v obci by to bylo nanejvýš potřebné.

Občanská vybavenost.

-         na základě údajů „sčítání“ z r.2001 je v obci celkem 180 domů, z toho trvale obydlených je 146.Bytů je 347 a trvale obydlených 298.Obec vlastní 93 bytů.

-         v obci je Základní škola 1.stupně,Mateřská škola a soukromá Hudební škola.

-         zdravotnictví zajišťují lékaři praktický, zubní a dětský.

-         obchodní síť je zastoupena prodejnou Jednota Kaplice, Nákupním střediskem Baník, smíšenou prodejnou Bližná a několika menšími malými provozovnami.

Systém ochrany přírody a krajiny.

Silnice z Frymburka do Černé v Pošumaví a dále na Český Krumlov tvoří pravou hranici Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Zachování přírodních a krajinných hodnot okolí Lipenské nádrže je jedním z hlavním cílů Sdružení lipenských obcí.

Na území obce Černá v Pošumaví se nachází přírodní rezervace Pláničský rybník s rozlohou 15,17 ha,která byla vyhlášena v r.1996.

Dále se v katastru nachází pět přírodních památek:

-         „Velké Bahno“ o výměře 85,76 ha.Jedná se o podmáčené lesní porosty v komplexu Blíženského lesa,byla vyhlášena v r.1992

-         „Slavkovické louky“, výměra 27 ha,vyhlášena v r.1992

-         „Kotlina pod Pláničským rybníkem“,výměra 10 ha,vyhlášena v r.1992

-         „Olšina v Novolhotském lese“, výměra 55 ha ,vyhlášena v r.1992

-         „Muckovské vápencové lomy“.Jde o jámové lomy s působivými monumenty skalních pilířů s cennou flórou i faunou.Výměra 3,38 ha,vyhlášena v r.1990.

Na území obce se nachází čtyři památné stromy,z toho tři lípy a jeden dub.Dvě lípy a to velkolistá i malolistá byly vysázeny u kaple Stiny na Dolní Vltavici v r.1648. 

Demografické údaje.

Černá v Pošumaví měla při „sčítání“ k 1.3.2001 celkem 826 obyvatel.Oproti roku 1991, kdy bylo obyvatel 798, jde o nárust 28 lidí tj.o 3,5 %.V bývalém okrese Český Krumlov se tak počtem obyvatel řadí Černá v Pošumaví na 17.místo ze 46 obcí.

 

Věková skladba obyvatelstva/ v % dle „sčítání“ z r.2001/

 

 

 

 

 

0  -  14 let

 

15  -  59

 

60 a více

 

Černá v Pošumaví

 

18,40

 

67,50

 

14,10

 

Okres Č.Krumlov

 

18,24

 

67,11

 

14,63

 

Frymburk

 

18,28

 

70,05

 

11,66

 

Horní Planá

 

17,56

 

65,04

 

17,39

 

Věkovou skladbou odpovídá obec okresnímu průměru.

 

 

 

 Sociálně ekonomické údaje / dle „sčítání“ z r.2001 / 

 

 

 

 

 

r.1991

 

r.2001

 

% r.2001

 

Počet obyvatel

 

798

 

826

 

 

 

 

 

Ekonomicky aktivní

 

455

 

429

 

52% z počtu obyvatel

 

Zaměstnaní muži

 

239

 

208

 

81% z počtu ekonomicky aktivních

 

Zaměstnané ženy

 

216

 

138

 

Nezaměstnaní

 

43

 

83

 

19% z ekon.aktivních

 

Dojíždějící za prací

 

149

 

194

 

56% z počtu zaměstnaných

 

Z tabulky vyplývá, že za období deseti let ubylo pracovních příležitostí, podstatně se zvýšila nezaměstnanost a mnohem více zaměstnaných obyvatel dojíždí za prací.

 Pracovní příležitosti v obci jsou v oblasti cestovního ruchu, ovšem pouze sezónně, dále především v oblasti průmyslu zpracování dřeva, v obchodní sféře, ve školství a dalších službách.Úplně vymizelo zemědělství, uplatnění zde není ani pro stavebnictví.

Nedostatek pracovních příležitostí souvisí s nedostatkem bytů pro mladé rodiny a dále podstatná omezení v oblasti ekologie pro případné firmy a jejich možnost investování v katastru naší obce.

 

 

  Článek pro potřeby OÚ -  r.2005 F.Z.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář